ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 4(1).)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ

1. Από της ορισθείσης ημερομηνίας ο μισθός παντός εν υπηρεσία μέλους του Στρατού της Δημοκρατίας επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος του (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως “ο παλαιός μισθός”) ως ούτος εκτίθεται εν τω συνημμένω Παραρτήματι αναπροσαρμόζεται εις τον αμέσως κάτωθι αυτού, αντιστοίχως, εν τω ρηθέντι Παραρτήματι δεικνυόμενον μισθόν επί της νέας μισθοδοτικής κλίμακος του (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “ο νέος μισθός”).

2.-(α) Εάν ο νέος μισθός μέλους κατά την ορισθείσαν ημερομηνίαν είναι χαμηλότερος του αρχικού μισθού της νέας κλίμακος του, αύτη λογίζεται ως επεκτεινομένη προσωρινώς προς τα κάτω τόσας βαθμίδας, του αυτού ύψους εκάστης ως η πρώτη προσαύξησις της νέας κλίμακος του, όσαι απαιτούνται υπό των περιστάσεων, το δε μέλος αρχίζει κερδίζον από της ορισθείσης ημερομηνίας προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακος του.

(β) Η προς τα κάτω επέκτασις οιασδήποτε νέας κλίμακος μειούται σταδιακώς διά της καταργήσεως της εκάστοτε χαμηλοτάτης βαθμίδος της τοιαύτης επεκτάσεως ευθύς ως παύση να ευρίσκεται επ’ αυτής οιονδήποτε μέλος, η διαδικασία δε αύτη συνεχίζεται μέχρις ότου καταργηθή πλήρως η τοιαύτη επέκτασις.

(γ) Εφ’ όσον υπάρχει οιονδήποτε μέλος του οποίου ο νέος μισθός ευρίσκεται εφ’ οιασδήποτε βαθμίδος της προς τα κάτω επεκτάσεως της νέας κλίμακος του βαθμού του, ο μισθός οιουδήποτε προαχθησομένου μέλους (περιλαμβανομένου και παντός μέλους προαχθησομένου επί προσωρινής ή αναπληρωματικής βάσεως) εις τον βαθμόν τούτον καθορίζεται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο να μη τίθεται μισθολογικώς εις πλεονεκτικωτέραν θέσιν έναντι οιουδήποτε μέλους ήδη κατέχοντος τον αυτόν βαθμόν. Το επί μονίμου ή προσωρινής βάσεως προαχθέν μέλος αρχίζει κερδίζον προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακος του.

3.-(α) Εάν ο νέος μισθός μέλους συμπίπτη μεθ’ οιασδήποτε βαθμίδος της νέας κλίμακος του, το μέλος διατηρεί αυτόν ως και την παλαιάν ημερομηνίαν προσαυξήσεως του.

(β) Εάν ο νέος μισθός μέλους συμπίπτη μεθ’  οιασδήποτε βαθμίδος της δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος Πίνακος γενομένης προς τα κάτω επεκτάσεως της νέας κλίμακος του, το μέλος διατηρεί τον νέον μισθόν του, προχωρεί δε εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της τοιαύτης επεκτάσεως ευθύς ως δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του νέου μισθού του και της αμέσως υψηλοτέρας βαθμίδος της νέας κλίμακος του, λαμβανομένου υπ’ όψιν και οιουδήποτε ποσού προσαυξήσεως κερδηθέντος υπ’ αυτού μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας.

(γ) Εάν ο νέος μισθός του μέλους δεν συμπίπτη μεθ’ οιασδήποτε βαθμίδος της νέας κλίμακος του, περιλαμβανομένης και οιασδήποτε τυχόν επεκτάσεως αυτής, το μέλος διατηρεί τον νέον μισθόν του μέχρις ότου δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του νέου μισθού του και της αμέσως υψηλοτέρας βαθμίδος της νέας κλίμακος του, λαμβανομένου υπ’ όψιν και οιουδήποτε ποσού προσαυξήσεως κερδηθέντος υπ’ αυτού μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας.

(δ) Εάν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας μέλος εις το οποίον εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (β) ή (γ) της παρούσης παραγράφου έχη ήδη κερδίσει ποσόν προσαυξήσεως ίσον ή μεγαλύτερον της ρηθείσης διαφοράς, τούτο τοποθετείται από της ορισθείσης ημερομηνίας εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακος του, οιονδήποτε δε ποσόν προσαυξήσεως παραμένον εις πίστιν του λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον καθορισμόν της ημερομηνίας της αμέσως επομένης προσαυξήσεως του.

4. Οιονδήποτε μέλος ευρισκόμενον επί της κορυφής της παλαιάς κλίμακος του διατηρεί τον κατά την ορισθείσαν ημερομηνίαν νέον μισθόν του, προχωρεί δε εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακος του ευθύς ως δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του νέου μισθού του και της ρηθείσης βαθμίδος:

Νοείται ότι εις παν τοιούτο μέλος το οποίον μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας υπηρέτησεν επί του ανωτάτου σημείου της παλαιάς κλίμακος του βαθμού του διά περίοδον ουχί μικροτέραν του ενός έτους χορηγείται από της ρηθείσης ημερομηνίας μία προσαύξησις της νέας κλίμακος του βαθμού του έστω και εάν ο νέος μισθός του ευρίσκεται εκτός βαθμίδος της τοιαύτης νέας κλίμακος, το μέλος δε τούτο προχωρεί εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακος του ευθύς ως δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του ούτως ηυξημένου νέου μισθού του και της ρηθείσης υψηλοτέρας βαθμίδος:

Νοείται περαιτέρω ότι εν ουδεμιά περιπτώσει ο νέος μισθός οιουδήποτε τοιούτου μέλους δύναται να υπερβή το ανώτατον σημείον της νέας κλίμακος του βαθμού του.

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της περί συντάξεων νομοθεσίας, εάν οιονδήποτε μέλος αφυπηρέτησεν ή απέθανε μεταξύ της 1ης Ιουλίου 1973 και της 31ης Μαρτίου 1975, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως ή θανάτου αυτού αναθεωρούνται ή υπολογίζονται, αναλόγως της περιπτώσεως, βάσει μισθού υψηλοτέρου του κατά την ημερομηνίαν αφυπηρετήσεως ή θανάτου μισθού του κατά δύο προσαυξήσεις της νέας κλίμακος του βαθμού του ή επί μισθού ίσου προς το αρχικόν σημείον της τοιαύτης κλίμακος εάν ούτος είναι υψηλότερος.

6. Αι παράγραφοι 1-5 εφαρμόζονται και εις την περίπτωσιν βαθμών επί νέων παγίων μισθών.

7. Διά τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος-

(α) υπηρεσία μέχρι δεκαπέντε ημερών αγνοείται, υπηρεσία δε μακροτέρα των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως συμπεπληρωμένος μην

(β) εν σχέσει προς μισθόν ή προσαύξησιν ποσόν μέχρι 500 μιλς αγνοείται, ποσόν δε μεγαλύτερον των 500 μιλς λογίζεται ως μία λίρα

(γ) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας υπολογίζεται βάσει της προσαυξήσεως της νέας κλίμακος

(δ) προσαύξησις εν σχέσει προς πάγιον μισθόν σημαίνει ποσόν εκ 126.

8. Εν τω συνημμένω Παραρτήματι αι βαθμίδες οιασδήποτε προς τα κάτω επεκτάσεως κλίμακος δεικνύονται εντός τετραγώνων, νέος μισθός δε μη συμπίπτων μετά βαθμίδος κλίμακος δεικνύεται διά βαθέων χαρακτήρων.