Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“βαθμός” σημαίνει οιονδήποτε των βαθμών των καθοριζομένων εν τοις εδαφίοις (2), (3) και (5) του άρθρου 4 του Νόμου

“μέλος” σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωτικώς οιονδήποτε βαθμόν

“ο Νόμος” σημαίνει τους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμους του 1961, 1962, 1963 και 1966 ως και τον περί Ωρισμένων Απολαβών (Τροποποιήσεις) Νόμον του 1969 εις ην έκτασιν ούτος αναφέρεται εις τους προρρηθέντας Νόμους

“ορισθείσα ημερομηνία” σημαίνει την 1ην Απριλίου 1975.

(2) Πάσα λέξις ή πας όρος χρησιμοποιούμενος εν τω παρόντι Νόμω και μη οριζόμενος εν αυτώ έχει, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την υπό του Νόμου αποδοθείσαν εις αυτόν έννοιαν.