Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Αναθεώρησις Μισθολογίου) Νόμος του 1975.