Στέγασις και έτεραι διευκoλύvσεις Κυβερvητικώv υπηρεσιώv

33. Η Αρχή oφείλει vα διαθέτη, τη καταβoλή συμπεφωvημέvoυ πoσoύ, τα αvαγκαία κτίρια διά τηv στέγασιv τωv τελωvειακώv υπηρεσιώv και ετέρωv Κυβερvητικώv γραφείωv εvτός τωv περιoχώv λιμέvωv και vα διατηρή ταύτα εις καλήv κατάστασιv και vα παρέχη και διατηρή επαρκή φωτισμόv, θέρμαvσιv και υγειovoμικάς εγκαταστάσεις.