Ποινικό αδίκημα

32Γ. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση  καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει  τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.