Έκδοση Διατάγματος

32Β. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση της διεκπεραίωσης παραπόνων, σχετικών με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352.