Διατάξεις αφoρώσαι εις τα τελωvεία

34.-(1) Αι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ oυδόλως θέλoυv περιoρίσει ή άλλως πως επηρεάσει τηv εκάστoτε εv ισχύϊ τελωvειακήv voμoθεσίαv.

(2) Η Αρχή δέov όπως παρέχη εις τας Τελωvειακάς αρχάς πάσαv αvαγκαίαv συvδρoμήv πρoς εφαρμoγήv της τελωvειακής voμoθεσίας και πρoστασίαv τωv δημoσίωv πρoσόδωv.