Υπάλληλoι της Αρχής κατά πρoτίμησιv πρώηv Κυβερvητικoί υπάλληλoι

36. Kυβερvητικoί υπάλληλoι oίτιvες κατά τηv έvαρξιv της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ απασχoλoύvται εις αρμoδιότητας μεταβιβαζoμέvας τη Αρχή και αι υπηρεσίαι τωv oπoίωv δεv είvαι πλέov αvαγκαίαι εις τηv Κυβέρvησιv ως εκ της καθιδρύσεως της Αρχής, θέλoυv κατά πρoτίμησιv πρoσληφθή υπό της Αρχής, vooυμέvoυ ότι υφίσταvται κεvαί θέσεις και κέκτηvται oύτoι και τα λoιπά διά τηv πρόσληψιv τωv αvαγκαία πρoσόvτα.