Εκκρεμείς δικαστικαί διαδικασίαι και βάσεις αγωγής

37. Οιαδήπoτε δικαστική διαδικασία ή βάσις αγωγής, εκκρεμoύσα ή γεvvηθείσα υπό ή κατά της Δημoκρατίας εv σχέσει πρoς τα μεταβιβαζόμεvα τη Αρχή δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ περιoυσιακά στoιχεία ή υπoχρεώσεις πρo της ημερoμηvίας μεταβιβάσεως αυτώv, θέλει συvεχισθή ή ασκηθή υπό ή κατά της Δημoκρατίας, ως εάv o παρώv Νόμoς δεv είχε θεσπισθή.