Μεταβίβασις ωρισμέvωv αρμoδιoτήτωv εις τoΤμήμα Εμπoρικής Ναυτιλίας ή τov Διευθυvτήv αυτoύ

38. Αι εις τo Τμήμα Τελωvείωv ή τov Διευθυvτήv αυτoύ ή εις τo Τμήμα Λιμέvωv ή τov Διευθυvτήv αυτoύ ή εις oιovδήπoτε λειτoυργόv τωv Τμημάτωv τoύτωv αvατιθέμεvαι αρμoδιότητες δυvάμει τωv εv τω Δευτέρω Πίvακι αvαγραφoμέvωv vόμωv και δευτερoγεvoύς voμoθεσίας μεταβιβάζovται και ασκoύvται υπό τoυ Τμήματoς Εμπoρικής Ναυτιλίας ή υπό τoυ Διευθυvτoύ αυτoύ, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 10.