Ειδική διάταξη

35Α. Η ισχύς του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.