Επωνυμία σωματείου

8Α.-(1) Σωματείο δε θα εγγράφεται με επωνυμία η οποία, κατά τη γνώμη του Εφόρου, συγκρούεται με την εθνική ασφάλεια ή το δημόσιο συμφέρον ή τα χρηστά ήθη.

(2) Εάν η προτεινόμενη επωνυμία του υπό εγγραφή σωματείου είναι πανομοιότυπη με την επωνυμία σωματείου που έχει ήδη εγγραφεί ή, κατά τη γνώμη του Εφόρου, προσομοιάζει τόσο πολύ με την επωνυμία αυτή ώστε να είναι δυνατό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει το κοινό ή τα μέλη οποιουδήποτε από τα δύο σωματεία, ο Έφορος μπορεί να ζητήσει από τα πρόσωπα που υπέβαλαν την αίτηση για εγγραφή του σωματείου να αλλάξουν την επωνυμία που αναγράφεται στην αίτηση και να αρνηθεί να εγγράψει το σωματείο μέχρι να γίνει η αλλαγή αυτή.