Καταστατικόν σωματείου

8. Το καταστατικόν σωματείου δέον επί ποινή ακυρότητος να καθορίζη-

(α)τον σκοπόν, την επωνυμίαν και την έδραν του σωματείου·

(β) τους όρους της εισόδου, αποχωρήσεως και αποβολής των μελών, ως και τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών·

(γ) τους πόρους του σωματείου·

(δ) τον τρόπον της δικαστικής και εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως του σωματείου·

(ε) τα όργανα της διοικήσεως του σωματείου ως και τους όρους του καταρτισμού και της λειτουργίας αυτής και της παύσεως των οργάνων αυτής·

(στ) τους όρους υφ' ους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευσις των μελών·

(ζ) τους όρους της τροποποιήσεως του καταστατικού·

(η) τον τρόπον καθ' ον ελέγχονται οι λογαριασμοί του σωματείου·

(θ) τους όρους διαλύσεως του σωματείου και της τύχης της περιουσίας αυτού εν περιπτώσει διαλύσεως ήτις εν ουδεμία περιπτώσει διανέμεται μεταξύ των μελών.