Κτήσις νομικής προσωπικότητος

7. Άμα τη εκδόσει του πιστοποιητικού εγγραφής το εγγραφέν σωματείον αποκτά πλήρη νομικήν προσωπικότητα. Η νομική προσωπικότης απόλλυται επί τη διαλύσει του σωματείου.