Εγγραφή σωματείου

6.-(1) Προς απόκτησιν νομικής προσωπικότητος παν σωματείον οφείλει να εγγραφή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Προς τον σκοπόν τούτον ο Έφορος τηρεί κατά τον καθωρισμένον τύπον Μητρώον Σωματείων εις το οποίον καταχωρίζει τα καθωρισμένα στοιχεία.

(3) Προς εγγραφήν σωματείου εις το Μητρώον υποβάλλεται αίτησις εις τον Έφορον υπό των ιδρυτών ή της διοικήσεως του σωματείου εις ην επισυνάπτονται η συστατική πράξις, τα ονόματα και αι διευθύνσεις των μελών της διοικήσεως, το καταστατικόν υπογεγραμμένον υπό των μελών και φέρον χρονολογίαν, το έμβλημα του σωματείου και περιγραφή της κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας ή και αμφοτέρων, κατεχομένων ή ανηκόντων εις το σωματείον κατά τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως.

(4) Ο Έφορος εφ' όσον συντρέχουσιν οι νόμιμοι όροι δέχεται την αίτησιν, εγγράφει το σωματείον εις το Μητρώον επί τη καταβολή του καθωρισμένου τέλους και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής επί του καθωρισμένου τύπου. Το πιστοποιητικόν τούτο δημοσιεύεται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί πλήρη απόδειξιν περί της ημερομηνίας εγγραφής και περί της τηρήσεως απασών των νομίμων προϋποθέσεων. Το καταστατικόν βεβαιούμενον υπό του Εφόρου τηρείται εις τα αρχεία αυτού.