Έκτασις ικανότητος σωματείου ή ιδρύματος

5. Η ικανότης σωματείου ή ιδρύματος αποκτήσαντος νομικήν προσωπικότητα δεν εκτείνεται επί εννόμων σχέσεων αίτινες προϋποθέτουσι ιδιότητας φυσικού προσώπου.