Νομική προσωπικότης

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 έκαστος κέκτηται το δικαίωμα ιδρύσεως και συμμετοχής εις σωματείον ή ίδρυμα το οποίον όμως δεν αποκτά νομικήν προσωπικότητα ει μη τηρουμένων των υπό του παρόντος Νόμου αναγραφομένων όρων.