Σκοπός ή λειτουργία σωματείου ή ιδρύματος παράνομος κ.λ.π.

3.-(1) Σωματείον ή ίδρυμα του οποίου ο σκοπός ή η λειτουργία τείνει να υπονομεύση την ασφάλειαν της Δημοκρατίας ή την δημοσίαν τάξιν ή την δημοσίαν ασφάλειαν ή την δημοσίαν υγείαν ή τα δημόσια ήθη ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίας του ατόμου ουδεμίαν νομικήν υπόστασιν κέκτηται, δεν δύναται να εγγραφή ή εάν ήδη ενεγράφη δύναται να διαλυθή διά διατάγματος του Δικαστηρίου.

(2) Πας όστις είναι μέλος ή λαμβάνει μέρος εις την διοίκησιν σωματείου παρανόμου συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.