Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"Δικαστήριον" σημαίνει το αρμόδιον Επαρχιακόν Δικαστήριον εντός του ορίου της τοπικής αρμοδιότητος του οποίου κείται η έδρα του σωματείου ή ιδρύματος·

"Έφορος" σημαίνει το υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζόμενον πρόσωπον προς εγγραφήν σωματείων και ιδρυμάτων·

"ίδρυμα" σημαίνει σύνολον περιουσίας τεταγμένης εις εξυπηρέτησιν ωρισμένου σκοπού·

"Μητρώον" σημαίνει το βιβλίον εις ο εγγράφονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τα σωματεία ή ιδρύματα·

"σωματείον" σημαίνει ωργανωμένην ένωσιν τουλάχιστον είκοσι προσώπων προς επίτευξιν ωρισμένου σκοπού μη κερδοσκοπικού.