Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 και ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμοι του 1972 και 1997.