Εγγραφή τροποποιήσεως του καταστατικού

9. Πάσα τροποποίησις του καταστατικού ισχύει μόνον από της καταχωρίσεως αυτής εις το Μητρώον κατ' αίτησιν της διοικήσεως του σωματείου υποβαλλομένην εντός είκοσι μιας ημερών από της ψηφίσεως ταύτης.