Σημείωσις διαλύσεως σωματείου εις το Μητρώον

10. Η διάλυσις του σωματείου οπωσδήποτε επερχομένη ως και τα ονόματα των εκκαθαριστών σημειούνται εις το Μητρώον παραπλεύρως της εγγραφής. Η σημείωσις της διαλύσεως γίνεται τη αιτήσει της διοικήσεως του σωματείου ή της προκαλεσάσης την διάλυσιν αρχής.