Είσοδος, έξοδος και αποβολή μελών

11.-(1) Εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.

(2) Τα μέλη δικαιούνται κατά πάντα χρόνον να αποχωρήσωσι του σωματείου. Μέλος αποχωρούν υποχρεούται όπως καταβάλη τας συνδρομάς του μέχρι τέλους του λογιστικού έτους πλην εάν το καταστατικόν άλλως ορίζη.

(3) Αποβολή μέλους επιτρέπεται καθ' ας περιπτώσεις προβλέπει το καταστατικόν.