Ισοτιμία μελών

12. Εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, πάντα τα μέλη του σωματείου έχουσιν ίσα δικαιώματα.