Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξελθόντων μελών

13. Μέλη σωματείου εξελθόντα ουδέν δικαίωμα έχουσιν επί της περιουσίας του σωματείου. Εις καταβολήν των συνδρομών αυτών ευθύνονται αναλόγως του χρόνου καθ' ον διετέλεσαν μέλη.