Αμεταβίβαστον ιδιότητος μέλους

14. Η ιδιότης του μέλους, εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.