Εκπροσώπησις θρησκευτικής ομάδος

3.-(1) Εκάστη θρησκευτική ομάς εκπροσωπείται δι’ ενός αντιπροσώπου, εκλεγομένου υπό των εκλογέων της ομάδος συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν της Βουλής των Αντιπροσώπων, η δε θητεία αυτού λήγει διά της λήξεως της πενταετούς βουλευτικής περιόδου ή της διαλύσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, οιονδήποτε ήθελε συμβή ενωρίτερον:

Νοείται ότι εν περιπτώσει λήξεως της θητείας του αντιπροσώπου λόγω διαλύσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός του τελευταίου έτους της πενταετούς βουλευτικής περιόδου, η θητεία του νεο-εκλεγομένου αντιπροσώπου περιλαμβάνει ωσαύτως την μη διανυθείσαν περίοδον θητείας του προκατόχου του:

Νοείται περαιτέρω ότι ο αντιπρόσωπος εξακολουθεί να εκπροσωπή την ομάδα αυτού μέχρι της αναλήψεως υπό του νεο-εκλεγέντος αντιπροσώπου των καθηκόντων αυτού.