Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αντιπρόσωπος” σημαίνει πρόσωπον εκλεγέν δυνάμει του παρόντος Νόμου όπως εκπροσωπήση την οικείαν θρησκευτικήν ομάδα·

“εκλογεύς” σημαίνει πρόσωπον το οποίον είναι πολίτης της Δημοκρατίας και μέλος της οικείας θρησκευτικής ομάδος και το οποίον έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω διά περίοδον εξ μηνών προ του καταρτισμού του καταλόγου του προνοουμένου εις το εδάφιον (1) του άρθρου 5·

“εκλογή” σημαίνει εκλογήν αντιπροσώπων·

“εκλογικός κατάλογος” σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου καταρτιζόμενον κατάλογον εκλογέων·

“εκλογικός νόμος” σημαίνει τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 1981 και περιλαμβάνει τους περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 1981 ως και οιονδήποτε Νόμον τροποποιούντα και αντικαθιστώντα τούτους·

“Θρησκευτική ομάς” σημαίνει την θρησκευτικήν ομάδα των Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

(2) Όροι μη ειδικώς οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται την εις αυτούς αποδιδομένην έννοιαν υπό του εκλογικού νόμου.