Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμοι του 1970 έως 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμοι του 1970 έως 1996.