Εκλογικός κατάλογος θρησκευτικών ομάδων

5.-(1) Εντός ενός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος του περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981 ή κατά τοιαύτην ημερομηνίαν ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο Έπαρχος εκάστης Επαρχίας καταρτίζει, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωριστόν εκλογικόν κατάλογον δι’ εκάστην θρησκευτικήν ομάδα διά τους εντός της επαρχίας του διαμένοντας εκλογείς:

Νοείται ότι εν περιπτώσει εκλογέων επαρχίας ήτις είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατεχόμενον έδαφος συνεπεία της από της 20ής Ιουλίου 1974 Τουρκικής εισβολής οι εκλογείς ούτοι θα θεωρώνται ότι είχον την συνήθη αυτών διαμονήν διά την νενομισμένην περίοδον την απαιτουμένην διά την εγγραφήν των ως εκλογέων της επαρχίας ταύτης.

(2) Η εγγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως υπό του Επάρχου ή τη αιτήσει του ενδιαφερομένου. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δέον να συλλεγώσιν ή προσαχθώσι τα αναγκαία στοιχεία τα αφορώντα εις την εγγραφήν.

(3) Επί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου δι’ εκάστην θρησκευτικήν ομάδα διά τους εντός εκάστης επαρχίας διαμένοντας εκλογείς, ούτος υπογράφεται υπό του Επάρχου και εκτίθεται προς επιθεώρησιν διά τουλάχιστον δέκα ημέρας από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως υπό παντός ενδιαφερομένου εις τοιούτον μέρος και εις τοιαύτας ώρας ως θα ωρίζετο διά γνωστοποιήσεως του Επάρχου δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον ο οποίος θα έφερε το περιεχόμενον ταύτης εις γνώσιν παντός ενδιαφερομένου.

(4) Διαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν ο κατάλογος είναι εκτεθειμένος προς επιθεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος του οποίου το όνομα δεν περιελήφθη εις τον εκλογικόν κατάλογον ή του οποίου η περιγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον δεν είναι ακριβής ή ο οποίος ενίσταται διά το ότι πρόσωπον περιελήφθη εις τον εκλογικόν κατάλογον δύναται να υποβάλη αίτησιν προς τον Έπαρχον δι’ εγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ως θα ήτο η περίπτωσις, υποστηριζομένην υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων.

(5) Ο Έπαρχος προβαίνει αμελλητί εις την εξέτασιν πάσης αιτήσεως υποβληθείσης βάσει του εδαφίου (4), και αποφασίζει επί ταύτης, δίδει αναγκαίαν γνωστοποίησιν της αποφάσεως αυτού εις πάντα ενδιαφερόμενον και προβαίνει εις τας αναγκαίας διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Πριν ή εκδώση απόφασιν επί οιασδήποτε αιτήσεως ο Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις τοιαύτην έρευναν και υποβάλη σχετικάς ερωτήσεις προς παν πρόσωπον αίτινες θα υπεβοήθουν αυτόν διά την έκδοσιν της αποφάσεως του.

(6) Ο Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως και αυτεπαγγέλτως προβή εις την διόρθωσιν γραφικού ή ετέρου λάθους του εκλογικού καταλόγου αφού δώση ειδοποίησιν προς τούτο εις το ενδιαφερόμενον πρόσωπον.

(7) Επί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου διά των αναγκαίων εγγραφών και διαγραφών ως προνοείται εν τοις εδαφίοις (4), (5) και (6), ο Έπαρχος υπογράφει τον εκλογικόν κατάλογον διά την εκλογικήν περιφέρειαν και επί τούτω ο εκλογικός κατάλογος καθίσταται ο εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφερείας και η εν αυτώ καταχώρισις του ονόματος προσώπου ως εκλογέως αποτελεί πλήρη απόδειξιν της ιδιότητος του ταύτης και χορηγεί εις αυτόν το δικαίωμα να ψηφίση καθ’ οιανδήποτε εκλογήν διαρκούσης της περιόδου ο εκλογικός κατάλογος τελεί εν ισχύϊ.

(8) Επί τη υπογραφή του εκλογικού καταλόγου συμφώνως προς το εδάφιον (7) ο Έπαρχος δημοσιεύει εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίησιν πέρι τούτου και ο κατάλογος δύναται να επιθεωρηθή παρ’ οιουδήποτε ενδιαφερομένου.