Προκήρυξις εκλογών

6. Άμα τη λήξει της θητείας αντιπροσώπου ή άμα ως κενωθή έδρα αντιπροσώπου, ο Υπουργός διά προκηρύξεως αυτού, δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ημερομηνίαν εκλογής αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων ή αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδος, αναλόγως της περιπτώσεως:

Νοείται ότι, εν περιπτώσει λήξεως της θητείας των αντιπροσώπων, ως ημερομηνία εκλογής θα ορίζηται η ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών βουλευτικών εκλογών.