Έφορος εκλογής, κ.λ.π.

7. Ο Υπουργός διορίζει, διά δημοσιεύσεως γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, Έφορον εκλογής και προβαίνει, τηρουμένων των αναλογιών, εις απάσας τας αναγκαίας διοικητικάς διευθετήσεις και διά τον σκοπόν εκλογών προνοουμένας υπό του εκλογικού Νόμου.