Εκλογή

8.-(1) Πάσα εκλογή είναι μυστική διεξαγομένη συμφώνως προς τας διατάξεις του εκλογικού νόμου.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) άπασαι αι διατάξεις του προρρηθέντος εκλογικού νόμου, πλην των διατάξεων αίτινες αφορούν εις τας γνωστοποιήσεις τας προνοουμένας διά του εδαφίου (4) του άρθρου 18 και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 του εκλογικού νόμου, των γνωστοποιήσεων τούτων δημοσιευομένων εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλουμένων εις τοιαύτα περίοπτα μέρη ως ο Έφορος Εκλογής ήθελε κρίνει εύλογον, αι αφορώσαι εις τας διοικητικάς διευθετήσεις, την υποβολήν υποψηφιοτήτων και ανακήρυξιν υποψηφίων, εκλογικήν διαδικασίαν και διεξαγωγήν εκλογής, ανακήρυξιν εκλεγέντων, αιτήσεις προς ακύρωσιν εκλογής και σχετικήν διαδικασίαν και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και εις την εκλογήν αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων:

Νοείται ότι ανεξαρτήτως των διατάξεων του εκλογικού νόμου θα θεωρώνται ως εκλεγέντες αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες εις την εκλογήν.