Μη εκλογιμότης και αμφισβήτησις

9. Ουδείς δύναται να εκλεγή ή διατελή ως αντιπρόσωπος εάν-

(α) δεν είναι εκλογεύς ανήκων εις την δι’ ην η εκλογή θρησκευτικήν ομάδα͘

(α1) δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του͘

(β) έχη καταδικασθή δι’ αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή έχη στερηθή της εκλογιμότητος κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου͘

(γ) πάσχη εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης αυτόν ανίκανον να ασκήση τα καθήκοντα του ως αντιπροσώπου͘

(δ) είναι υπουργός, δικαστής, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος, μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή δυνάμεων ασφαλείας της Δημοκρατίας ή μέλος της δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως αύτη ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967.