Εξουσία και ασυλίαι αντιπροσώπων

4.-(1) Έκαστος αντιπρόσωπος μέχρι λήξεως της θητείας αυτού αντιπροσωπεύει την οικείαν ομάδα εν σχέσει προς θέματα άτινα υπήγοντο εις την Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν και προς τον σκοπόν τούτον-

(α) θα έχη το δικαίωμα όπως θέτη τας απόψεις της ομάδος αυτού επί οιουδήποτε τοιούτου θέματος όπερ αφορά εις ταύτην ή όπως προβαίνη εις αναγκαίας παραστάσεις επί των τοιούτων θεμάτων αφορώντων εις την ομάδα αυτού ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οργάνου ή αρχής της Δημοκρατίας·

(β) η Βουλή των Αντιπροσώπων διά της αρμοδίας αυτής επιτροπής προ της λήψεως οιουδήποτε νομοθετικού μέτρου επί οιουδήποτε τοιούτου θέματος και οιονδήποτε όργανον ή αρχή της Δημοκρατίας πριν ή προβή εις την άσκησιν διοικητικής αρμοδιότητος επί οιουδήποτε τοιούτου θέματος θα ζητή τας απόψεις του ειρημένου αντιπροσώπου της οικείας ομάδος.

(2) Οι εν τω εδαφίω (1) αντιπρόσωποι θα απολαύσωσι διαρκούσης της θητείας αυτών της αυτής ασυλίας ης απήλαυον τα μέλη της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος των περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμων του 1965 έως 1969.