Η Κυβέρνησις δύναται να χορηγή οικονομικήν βοήθειαν

58. Ο Υπουργός Οικονομικών εκ μέρους της Κυβερνήσεως δύναται να χορηγή οικονομικήν βοήθειαν εις το Συμβούλιον υπό μορφήν δανείου ή άλλως, κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως θα έκρινε πρέπον δι’ οιονδήποτε των κάτωθι σκοπών του Συμβουλίου:

(α) την προμήθειαν κεφαλαίου το οποίον το Συμβούλιον θα εχρειάζετο προς άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού δυνάμει του άρθρου 59·

(β) την προμήθειαν χρηματικών ποσών τα οποία το Συμβούλιον θα εχρειάζετο διά να ανταποκριθή προς τας υποχρεώσεις του ή να ασκήση οιανδήποτε των άλλων αρμοδιοτήτων αυτού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) δι’ οιονδήποτε άλλον σκοπόν (περιλαμβανομένων κεφαλαιουχικών σκοπών) ο οποίος θα έτεινεν εις την καλυτέραν οργάνωσιν, ανάπτυξιν ή ρύθμισιν της βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων ή οιουδήποτε τομέως ταύτης ως θα ενέκρινε το Υπουργικόν Συμβούλιον.