Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυάται δάνεια

57. Ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται να εγγυηθή εκ μέρους της Κυβερνήσεως κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ούτος ήθελε κρίνει καταλλήλους, την πληρωμήν τόκου και κεφαλαίου, ή εκατέρου εξ αυτών, ως προς οιονδήποτε δάνειον σκοπούμενον να συναφθή υπό του Συμβουλίου.