Εξουσία προς σύναψιν δανείου

56. Το Συμβούλιον δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού ή συμφώνως προς γενικήν εξουσιοδότησιν διδομένην υπ’ αυτού, να δανείζηται υπό τύπον δανείου, καλύψεως πιστώσεως (overdraft) ή άλλως τοιαύτα ποσά οία θα εχρειάζοντο όπως το Συμβούλιον ανταποκριθή προς τας υποχρεώσεις του και ασκήσει τας αρμοδιότητας αυτού συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα ποσά ταύτα δύνανται να δανείζωνται είτε παρά της Κυβερνήσεως είτε παρ’ οιουδήποτε άλλου προσώπου και υπό τοιούτους όρους ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός.