Προϋπολογισμός

55Α. Προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους το Συμβούλιον προπαρασκευάζει και υποβάλλει εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν προϋπολογισμόν των εσόδων και δαπανών διά το έτος τούτο υπό τοιαύτην μορφήν και περιέχοντα τοιαύτας λεπτομερείας ως ήθελεν απαιτήσει ο Υπουργός.