Πλεονάζοντα χρήματα

55. Το Συμβούλιον δύναται από καιρού εις καιρόν να θέτη εις αποθεματικόν τοιαύτα χρηματικά ποσά ως το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέπον και δύναται να χρησιμοποιή το τοιούτο αποθεματικόν διά την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου ή σχετικώς προς ταύτην καθ’ ον χρόνον και τρόπον το Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει.