Καταβολή βασικών τιμών της παραγωγής

59.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 60, το Συμβούλιον καταβάλλει εις τους παραγωγούς βάσει της ποσότητος, της κατηγορίας και του επιπέδου ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων παραδοθέντων εις το Συμβούλιον και γενομένων αποδεκτών υπ’ αυτού τοιαύτας βασικάς τιμάς οίας το Συμβούλιον εκάστοτε, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καθώριζε.

(2) Προς καθορισμόν των βασικών τιμών συμφώνως προς το εδάφιον (1), το Συμβούλιον λαμβάνει υπ’ όψιν τοιούτους παράγοντας οίους το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει σχετικούς, εν πάση δε περιπτώσει θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόστος παραγωγής του προϊόντος.