Σύνθεση του Συμβουλίου

6.-(1) Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, μεταξύ των οποίων καθορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας·

(β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

(γ) εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)·

(δ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)·

(ε) εκπρόσωπο της Αγροτικής·

(στ) εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου·

(ζ) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγών·

(η) δύο άλλα μέλη που διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Το Συμβούλιο καταβάλλει στα μέλη του τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, όπως δυνατόν να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.