Καθίδρυσις του Συμβουλίου

5.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “το Συμβούλιον”) το οποίον ασκεί και εκτελεί τας υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένας αυτώ αρμοδιότητας.

(2) Το Συμβούλιον είναι νομικόν πρόσωπον μετά διηνεκούς διαδοχής και ιδίας σφραγίδος, κέκτηται δε εξουσίας κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως και διαθέσεως κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας, προς τον σκοπόν της ενασκήσεως οιασδήποτε των εξουσιών του ή της εκτελέσεως οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ως και την ικανότητα του συμβάλλεσθαι και του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγον και εναγόμενον υπό την ιδίαν αυτού ως νομικού προσώπου επωνυμίαν:

Νοείται ότι μέχρις ότου το Συμβούλιον εφοδιασθή δι’ ιδίας σφραγίδος, δύναται να χρησιμοποιηθή ως ιδία αυτού σφραγίς κοινή τοιαύτη φέρουσα την επιγραφήν “Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων”.