Θητεία

7.-(1) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, έχει εξουσία οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.

(3) Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποτεδήποτε ιδιόγραφη παραίτηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Θέση η οποία κενούται με οποιοδήποτε τρόπο πληρούται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

(5) Μέλος του Συμβουλίου του οποίου λήγει η θητεία ή παραιτείται από τη θέση του μπορεί να επαναδιοριστεί.