Γνωμοδοτήσεις εις τον Υπουργόν

51. Το Συμβούλιον δύναται να παρέχη γνωμοδοτήσεις και να υποβάλλη συστάσεις εις τον Υπουργόν ως προς την άσκησιν των αναφορικώς προς ελαιοκομικά προϊόντα, εισαγόμενα ελαιοκομικά προϊόντα και εισαγόμενα εδώδιμα σπορέλαια εξουσιών αυτού αι οποίαι εχορηγήθησαν εις αυτόν υπό των διατάξεων-

(α) των περί Ελαιολάδου Νόμων του 1963 και 1965·

(β) των περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμων του 1962 και 1967·

(γ) των περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) Νόμων του 1962 έως 1966.