Εξουσία προς είσοδον και επιθεώρησιν

50.-(1) Παν πρόσωπον εγγράφως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δύναται, προς τον σκοπόν όπως εξασφαλισθή συμμόρφωσις προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε οδηγίας ή εντολής δοθείσης δυνάμει τούτου υπό του Συμβουλίου, να εισέλθει και επιθεωρήση καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον και επί προσαγωγή της εξουσιοδοτήσεως του οιανδήποτε γαίαν, τόπον ή οικήματα (εξαιρουμένων κατοικιών) τα οποία το ούτως εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον έχει λόγους να πιστεύη ότι χρησιμοποιούνται διά την παραγωγήν ελαιοκομικών προϊόντων ή διά την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως ρυθμιζομένης εκάστοτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το ούτως εξουσιοδοτηθέν ως είρηται πρόσωπον δύναται να επιθεωρή ελαιοκομικά προϊόντα και να λαμβάνη δείγματα αυτών εις οιανδήποτε των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων περιστάσεων.