Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών

49. Οσάκις θεωρεί τούτο αναγκαίον διά την εκτέλεσιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιον δύναται να επιδώση εις οιονδήποτε παραγωγόν έγγραφον απαίτησιν καλούσαν το παραγωγόν τούτο όπως, εντός τοιαύτης προθεσμίας και εν τοιούτω τύπω ως το Συμβούλιον ήθελε καθορίσει, παράσχη εις το Συμβούλιον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις και άλλας πληροφορίας (περιλαμβανομένης της προσαγωγής βιβλίων, λογαριασμών και άλλων σχετικών εγγράφων) αναφερομένας εις ελαιοκομικά προϊόντα ως ήθελε καθορισθή εν τη απαιτήσει.