Συνεργασία μετ’ άλλων προσώπων, κ.λ.π.

48. Το Συμβούλιον δύναται να επιδοθή εις οιασδήποτε μορφής συνεργασίαν μεθ’ οιουδήποτε προσώπου εν τη εκτελέσει οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων του, δύναται δε να προβαίνη εις τοιαύτας ανταλλαγάς απόψεων μετ’ άλλων αρχών και προσώπων, οίας θεωρεί το Συμβούλιον αναγκαίας προς εξασφάλισιν αποφυγής, κατά το δυνατόν, διπλών ερευνών, διπλής παροχής υπηρεσιών και διπλών άλλων δραστηριοτήτων.