Προαγωγή πωλήσεων

47. Το Συμβούλιον δύναται να προάγη, να βοηθή ή να αναλαμβάνη διαφήμισιν και μορφωτικάς εκστρατείας ή άλλας διευθετήσεις προς διαφήμισιν των αγαθών των ελαιοκομικών προϊόντων, ήτοι των θρεπτικών, θεραπευτικών και άλλων ιδιοτήτων των, προς τον σκοπόν της αυξήσεως (είτε εν τη Δημοκρατία είτε αλλαχού) των πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων παραγομένων εν τη Δημοκρατία.