Έρευναι, κ.λ.π.

46. Το Συμβούλιον δύναται-

(α) να προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη να διεξαγάγη ερεύνας εν τη Δημοκρατία ή εν οιαδήποτε άλλη χώρα ως προς την πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν ελαιοκομικών προϊόντων παραγομένων εν τη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων και ερευνών ως προς την δυνατότητα εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου η οποία θα προεκάλει τοιαύτην ζήτησιν·

(β) να προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη να διεξαγάγη ερεύνας και διερευνήσεις περί τεχνολογικών ή οικονομικών θεμάτων (περιλαμβανομένων των δαπανών βελτιωμένων μεθόδων και εξοπλισμού) αναφερομένων εις την παραγωγήν, επεξεργασίαν και παρασκευήν προς εμπορίαν, μεταφοράν και αποθήκευσιν και εμπορίαν ελαιοκομικών προϊόντων παραγομένων εν τη Δημοκρατία.